2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް – ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް – ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް –

Read more

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ލިބޭ

Read more

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ލިބޭ

Read more

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ލިބޭ

Read more

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާންދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ލިބޭ

Read more