ތަފާސް ހިސާބުތައް

ހުށަހެޅިފައިވާ އާއްމު އުނދަގުލާއި ބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް

2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް

ކެޓެގަރީ

ޖެނުއަރީ

ފެބުރުއަރީ

މާރިޗް

އެޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޮގަސްޓް

ސެޕްޓެމްބަރ

އޮކްޓޯބަރ

ނޮވެމްބަރ

ޑިސެމްބަރ

ކުޅުދުއްފުށީ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާކަމުގެ ޝަކުވާ

2

2

6

4

28

6

3

6

8

0

4

0

ކުޅުދުއްފުށީ ކުނިކޮށި ގޭޓް ކުރިމައްޗަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލަ

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

ގޯއްޗާއި ގޯތި ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ސާފުނުކުރުމުގެ ޝަކުވާ

0

0

0

6

6

0

0

0

7

10

17

0

އެހެނިހެން

0

3

4

8

1

0

0

1

1

18

7

6

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council