Statistics

ތަފާސް ހިސާބުތައް

ހުށަހެޅިފައިވާ އާއްމު އުނދަގުލާއި ބެހޭ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް2023 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞީލް

ކެޓެގަރީ

ޖެނުއަރީ

ފެބުރުއަރީ

މާރިޗް

އެޕްރީލް

މެއި

ޖޫން

ޖުލައި

އޮގަސްޓް

ސެޕްޓެމްބަރ

އޮކްޓޯބަރ

ނޮވެމްބަރ

ޑިސެމްބަރ

ކުޅުދުއްފުށީ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުން

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

މަގުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާކަމުގެ ޝަކުވާ

2 2 6 4 28 6 3 6 8 0 4 0

ކުޅުދުއްފުށީ ކުނިކޮށި ގޭޓް ކުރިމައްޗަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލަ

0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0

ގޯއްޗާއި ގޯތި ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ސާފުނުކުރުމުގެ ޝަކުވާ

0 0 0 6 6 0 0 0 7 10 17 0

އެހެނިހެން

0 3 4 8 1 0 0 1 1 18 7 6