ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮަތް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު 2021 ގައި ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެއެވެ.

Read more

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުން

10 އޭޕްރިލް 2021 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Read more

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން

10 އޭޕްރިލް 2021 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން

Read more

ކޮވިޑް 19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުުދުއްފުށީގައި މިވަގުތު ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. [ninja_tables id=”6469″]

Read more

މާފަލު ހިޔާގެ 2 ރޯހައުސެއްގެ ގުރުއަތުލުން

  އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކެޓަގަރީއިން ގުރުައަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް  ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކެޓަގަރީއިން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް 2 ރޯހައުސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓު

Read more