165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރި 165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ 165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ

Read more

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވައިދެއްވާފައި ވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. މިފަދަ މައިޒާނެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤުސަދަކީ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލާ މުޖުތަމައުގެ

Read more

ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮައްދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕް

މި ސެޝަންއަކީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ސެޝަންއެކެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައި ވަނީ “ކަސަބު

Read more

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮަތް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު 2021 ގައި ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެއެވެ.

Read more

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުން

10 އޭޕްރިލް 2021 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Read more

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން

10 އޭޕްރިލް 2021 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން

Read more