ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

Read more

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

Read more

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް

މިފޯމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓުކުރުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމެއް. މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިއެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަގުބައްތި

Read more

މިސްކިތު މަސައްކަތު (އެސް.އެސް – 1) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކުރެވިފައި

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-A/266/2020/120 އާ ގުޅިގެން މިސްކިތު މަސައްކަތު މަޤާމަށް (އެސް.އެސް.1) އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 2 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި

Read more

ބޭނުންނުކޮށް މަގުތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އުޅަނދުތައް

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދާއި މަގުތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އެކި ތަންތާގައި އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް އެއްޗެއްސަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ދަބަރަށްވެ

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅު ނުދީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

Read more

ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓް

ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް އޮފީހުގެމުވައްޒަފުންނާއި މަސައްކަތްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ 3 ޔުނިޓަކަށެވެ. އެއީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް

Read more