އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ކޮމިޓީތައް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ކޮމިޓީތައް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯން: 6527170


މުރާޖާ ކޮމިޓީ

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން، އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

1. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ހުސައިން (ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)

2. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަބްދުﷲ (އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)

3. އަލްފާޟިލް ޞަލާހް ހަސަން (ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)


ވިސްލް ބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

1. އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު (ލީގަލް އޮފިސަރ)

2. އަލްފާޟލް އިސްމާއިލް އިބްރާހިމް (އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)

3. އަލްފާޟިލާ ޝަކީލާ އަބްދުއްރަހްމާން (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ)


ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

1. އަލްފާޟިލާ ލުވައިޒާ އިބްރާހިމް (ސ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަން

2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން (ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ

3. އަލްފާޟިލާ ޝަހީދާ ޖައުފަރު (ސ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ