އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދި ކޮމިޓީތައްއިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ލުވައިޒާ އިބްރާހިމް

އީމެއިލް:[email protected]

ފޯން: 6527170


މުރާޖާ ކޮމިޓީ

  1. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ހުސައިން (ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)
  2. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަބްދުﷲ (އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)
  3. އަލްފާޟިލް ޞަލާހް ހަސަން (އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)

ވިސްލް ބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

  1. އަލްއުސްތާޛާ ޠާހިރާ ޢުމަރު (ލީގަލް އޮފިސަރ)
  2. އަލްފާޟލް އިސްމާއިލް އިބްރާހިމް (އ. ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް)
  3. އަލްފާޟިލާ ސަކީލާ އަބްދުއްރަހްމާން (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

  1. އަލްފާޟިލާ ލުވައިޒާ އިބްރާހިމް (ސ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ ޗެއާޕާސަން
  2. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައްޒާން (ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ
  3. އަލްފާޟިލާ ޝަހީދާ ޖައުފަރު (ކައުންސިލް އޮފިސަރ) – ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ