ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް

ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް

2023  ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

ދައުލަތުންދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް – ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ކައުންސިލް އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް – ސެޕްޓެމްބަރ 2023 އަންހެނުން ކޮމިޓީ ޚަރަދު ރިޕޯޓް –

Read More