Mission and Vision

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ތަޞައްވަރު އަދި އަމާޒު

ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު

އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤާއިއެކު، ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްވެފައިވާ، އަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މައްޗަށް ޚިދުމަތްތައް ބިނާވެފައިވާ، ޒަމާނީ ފެހި ސާފު ސިޓީއެއް

ކައުންސިލްގެ އަމާޒު

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ފުރިހަމަ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ރަނގަޅު ސިއްޙީ ނިޒާމަކާއި ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު އިސްލާމީ އަޚްލާގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ރަށުގެ ޤުދުރަތީވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއިއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފުދުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަމާން އުފާވެރި މާހައުލެއް އުފެއްދުން