staff info

އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ޢަބްދުﷲ އާދަމް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 

ޠާހިރާ ޢުމަރު
ލީގަލް އޮފިސަރ
 

ޙަސަން ޙުސައިން
ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
 

ޝަކީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޝަހީދާ ޖަޢުފަރު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ސަމާޙަތު ޙުސައިން
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ބަދުރުއްނިސާ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
 

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް އަޚްމީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އަފްރާޙް މޫސާ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢަލީ ޝަރީފް އާދަމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާއިޝަތު ނައުފާ ލަޠީފް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މަމްދޫޙާ އާދަމް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އަޒުމީރު އާދަމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު އާދަމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު ސާމީ މޫސާ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 


ޞަލާޙް ޙަސަން
ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް
 

މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ނަހުޒާ ޙަސަން
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޝިފާނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މިޒުނާ މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާއިޝަތު ނަޒީޙާ މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާއިޝަތު މޫސާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ް
 

އާދަމް ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް
 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ފާޠިމަތު ޢަފާ އަބޫބަކުރު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އިބްރާހީމް ޢަލީ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޞަފޫރާ ޙުސައިން
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ް
 

ރައުފާ މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ނަޢީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާއިޝަތު ޢަފާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މަރްޔަމް ނިޝާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޖަޢުފަރު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު ރައްޒާން
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 

ޢާޠިފާ ޢުމަރު
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 

މަރްޔަމް ޙަނާން ހާރޫން
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 

ޝާފިޔަތު މުޙައްމަދު
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 

ޢިމްރާން އަޙްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ް
 

ޢިނާޔަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ނަޢީމާ ޢަލީ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢަލީ އިބްރާހީމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އާދަމް މުޙައްމަދު
ސާވެޔަރ
 

އާމިނަތު ފަރަޙަތު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢާލިޔާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޙަމްޒާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ސާމިރު އާދަމް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުނީބު ޙުސައިން
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މުޙައްމަދު އާދަމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޙުސައިން ޝާހިދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢަލީ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

ޢަލީ ސިރުހާން ޢަބްދުއްރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

އަޙްމަދު ސިޔާމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 

މަޢުރޫފް އާދަމް
ޑްރައިވަރ
 

ބަޝީރު ޔޫސުފް
ޑްރައިވަރ
 

ރަމްޒިއްޔާ ޢުޘްމާން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޙަސަން ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޙްމަދު ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޔާމިން އިސްމާޢީލް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޙަސަން ދާއޫދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޝްރަފް ޢަބްދުލްކަރީމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޙްމަދު އާދަމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ސަމާޙް ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަޙްމަދު ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

އަކްރަމް އަޙްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޢަލީ ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޢަލީ މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޢާޞިފް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ފަލާޙް އަޙްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޙުސައިން އަފްރާއު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޖަލީލު ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ސަޢުދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުސްޢަދު މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޔޫސުފް ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޙަސަން ޚާލިދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

ޙުސައިން ގާސިމް
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
 

މުޙައްމަދު މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް
 

މުޙައްމަދު ނާޠިމް
ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ
 

ސަމާ ރަޝީދު
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް