staff info

އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ޢަބްދުﷲ އާދަމް
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ޠާހިރާ ޢުމަރު
ލީގަލް އޮފިސަރ

ޙަސަން ޙުސައިން
ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ޝަކީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޝަހީދާ ޖަޢުފަރު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސަމާޙަތު ޙުސައިން
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ބަދުރުއްނިސާ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު އަޙްޒަމް އަޚްމީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ނަޞްރުﷲ ޢަލީ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަފްރާޙް މޫސާ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢަލީ ޝަރީފް އާދަމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ނައުފާ ލަޠީފް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މަމްދޫޙާ އާދަމް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަޒުމީރު އާދަމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ސާމީ މޫސާ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން


ޞަލާޙް ޙަސަން
ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ނަހުޒާ ޙަސަން
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ޝިފާނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިޒުނާ މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ނަޒީޙާ މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު މޫސާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް ް

އާދަމް ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް އަރކިޓެކްޓް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ރަޝީދާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު ޢަފާ އަބޫބަކުރު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އިބްރާހީމް ޢަލީ
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޞަފޫރާ ޙުސައިން
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ރައުފާ މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ނަޢީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޢަފާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ނިޝާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޖަޢުފަރު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ރައްޒާން
ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޢާޠިފާ ޢުމަރު
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މަރްޔަމް ޙަނާން ހާރޫން
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ޝާފިޔަތު މުޙައްމަދު
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ޢިމްރާން އަޙްމަދު
ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ޢިނާޔަތު ޢަބްދުއްލަޠީފް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

ނަޢީމާ ޢަލީ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢަލީ އިބްރާހީމް
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އާދަމް މުޙައްމަދު
އިންޖިނިއަރ

އާމިނަތު ފަރަޙަތު
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢާލިޔާ ޢަލީ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޙަމްޒާ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސާމިރު އާދަމް
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުނީބު ޙުސައިން
އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު އާދަމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޙުސައިން ޝާހިދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢަލީ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޢަލީ ސިރުހާން ޢަބްދުއްރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަޙްމަދު ސިޔާމް
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މަޢުރޫފް އާދަމް
ޑްރައިވަރ

ބަޝީރު ޔޫސުފް
ޑްރައިވަރ

ރަމްޒިއްޔާ ޢުޘްމާން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙަސަން ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޔާމިން އިސްމާޢީލް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙަސަން ދާއޫދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޝްރަފް ޢަބްދުލްކަރީމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު އާދަމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަކްރަމް އަޙްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަލީ ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަލީ މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢާޞިފް މުޙައްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ފަލާޙް އަޙްމަދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙުސައިން އަފްރާއު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޖަލީލު ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ޢަލީ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ސަޢުދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުސްޢަދު މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޔޫސުފް ޙަސަން
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙަސަން ޚާލިދު
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙުސައިން ގާސިމް
ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

މުޙައްމަދު މޫސާ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ނާޠިމް
ފިޝަރީޒް ރޭންޖަރ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް