ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވައިދެއްވާފައި ވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. މިފަދަ މައިޒާނެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤުސަދަކީ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލާ މުޖުތަމައުގެ

Read more

ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮައްދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕް

މި ސެޝަންއަކީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ސެޝަންއެކެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައި ވަނީ “ކަސަބު

Read more