ފޮޓޯ

ޚަބަރުފޮޓޯ

165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރި 165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ 165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރ

Read More
ޚަބަރުފޮޓޯ

ކަސަބު ވިޔަން ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕް

މި ސެޝަންއަކީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއާއި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް އީޖާދީ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނެގޮތް ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ސެޝަންއެކެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވާފައި ވަނީ “ކަސަބު

Read More