ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި ރިސްކް ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

14-09-2023ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން2 14-09-2023

Read more

ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރުގައި ކަރަންޓް ކިޔޮސްކް ހެދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން1 އެނެކްސްތައް ސުވާލާއި ޖަވާބު23-09-2023

Read more