ސާރވިސް ޗާޓަރ

ސާރވިސް ޗާޓަރ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

މިއީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް އަދި ހޭދަވާނެ ވަގުތު އަންގައި ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސާރވިސް ޗާޓަރެކެވެ. ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތްހޯދާ ގޮތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލަށް ބަލައި ސާރވިސް ޗާޓަރ އަދާހަމަކުރެވޭނެއެވެ.

ޑައުންލޯޑް

Service Charter 01.12.2021