ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް (IUL)266-HR/266/2022/91 މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާ (އިސްލާހް ކުރެވިފައި) (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-HR/266/2022/91 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ

Read more

ކައުންސިލް އޮފިސަރ (IUL)266-HR/266/2022/55 މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ޝީޓު)

މިއިދާރާގެ އިއުލާން (IUL)266-HR/266/2022/55 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އިންޓަވިޔު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ( A2ޝީޓް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކޮންމެ

Read more