ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކުރުމާއި މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

Read more

ކޮވިޑް 19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުުދުއްފުށީގައި މިވަގުތު ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

Read more

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

Read more

ޒުވާނުންގެ ހުނަރުތަކާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މިި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ 6528831 އަށް ގުޅުއްވައި ނަން ނޯޓް

Read more