ޚަބަރުފޮޓޯ

ނަސްރުގެ ދުވަސް – ޕެރޭޑް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން، ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެރޭޑެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައި.