ޚަބަރުފޮޓޯ

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވައިދެއްވާފައި ވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް.

މިފަދަ މައިޒާނެއް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޤާއިމް ކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤުސަދަކީ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލާ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ބިނާކުރުން.