Mandatory Disclosure

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުޤެ ގާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލިންކުތައް

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދައުރާއި، އޮނިގަނޑާއި، މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ސިޓީ ކައުންސިލް އުފެދިފައިވާ ގޮތް އަދި މަޤްސަދު

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/council

ސިޓީ ކައުންސިލުން އަދާކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/council

މިޝަން އަދި ވިޝަން

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/mission-vission

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/rules-and-regulations

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/councillors

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/onigandu

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/staff-info

ރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް

ސަރވިސް ޗާޓަރ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/service-charter

ފޯމުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/forms

ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުޞޫލު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލް ، އަދި އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްޞީލް

ޝަކުވާ ހުށައެޅުއްވުމަށް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/contact-us

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭ ތަފްޞީލް

އެސް.އޯ.ޕީ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/incoming-mail-call-request-sop

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތާއި އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުޞޫލު

ރިޕޯޓްތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/reports

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/reports/budget-reports

މަޢުލޫމާތަށް އެދުމަށް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/contact-us

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައް

ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/responsibilities-duties

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަދި ހަމަތައް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/gavaaidhu-usoolu

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔުން

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/contact-us

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ ނިންމުންތަކުން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލްތައް

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/agenda-aanmu

ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/yaumihyaa-aanmu

ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/agenda-kuhli

ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/yaumihyaa-kuhli

ނޫސް ބަޔާން

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/noosbayaan

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދާއި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް

އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/reports/budget-reports

ސިޓީ ކައުންސިލުން މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/staff-info/

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް

ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/rules-and-regulations

ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި އުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/onigandu

އިސްވެރިންގެ ޒިންމާތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/responsibilities-duties

ކޮމިޓީތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/administrative-committees

ސެކްޝަން ތަކުގެ މެންޑޭޓްތައް

ލިންކު: https://kulhudhuffushicity.gov.mv/council-mandate/