ފޮޓޯ

ފޮޓޯ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ބައިސްކަލް ޓްވަރ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިސްކަލް ދުއްވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅުވައިގެން މިރޭ ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ކައުންސިލްގެ

Read More