ފޮޓޯ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުނު ބައިސްކަލް ޓްވަރ

ބައިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބައިސްކަލް ދުއްވުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅުވައިގެން މިރޭ ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ބައިސްކަލް ދުއްވުން އިތުރުކޮށް، ފައްސޭހަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ހިޔާލް ބަދަލުކުރެއްވުން.

Leave a Reply