ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް ހައްދަވައި މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފައްޓަވާފައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވިފައިވާ ޓްވީޓް އެކައުންޓްގައި ކުރިޔަށް އޮތްތާގައި ކައުންސިލްގެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކާއި ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓަކީ https://twitter.com/Kfcouncilmv

Leave a Reply