މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


Leave a Reply