މިނިސްޓްރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


Leave a Reply

Your email address will not be published.