ވޭޖް އިމާމް/މުދިމު ވޭޖް ޕޫލަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމް)

Download (PDF, 221KB)

އިއުލާނު ނަމްބަރ: (IUL)266-A/266/2020/98

228 thoughts on “ވޭޖް އިމާމް/މުދިމު ވޭޖް ޕޫލަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމް)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *