ޚަބަރު

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން

10 އޭޕްރިލް 2021 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިން ވަނީ އަލުން އިއުލާނުކޮށްފައި.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިއުލާން ބައްލަވާލައްވާ

އޮފިޝަލަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ޝަރުތުހަމަވާ ބޭފުޅުން ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެން. ފޯމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެ.

އޮފިޝަލުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރަ:

Leave a Reply