ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮަތް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު 2021 ގައި ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައިވާ ޗާޓުން ފެންނާނެއެވެ.

ޗާޓުގައި އެބޭފުޅަކު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ ވަކިކުރެވިފައި އެވަނީ ރަތްކުލައިގެ ރޮނގުތަކަކުންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި  ވަކި ވަކި ވޯޓުފޮށިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުތައް ނޫ ކުލައިގެ ޑޮޓުޖެހި ރޮނގުތަކުން ވަކިކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  އެބޭފުޅަކު ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ވޯޓު ފޮށި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުންވެސް ބެއްލެވޭނެއެވެ.

ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުފޮށިތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޗާޓު

Leave a Reply