ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Senior Council Officer_MS2_ Economic Development

107 thoughts on “ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *