9 thoughts on “(23 ފެބްރުއަރީ 2022) – ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.