Forms

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް

މިފޯމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓުކުރުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމެއް.

މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިއެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަގުބައްތި ބެހެއްޓިފައި ހުރި ސަރަހައްދު އަދި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހިމެނޭހެން ފޯމްގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް، ހުށައެޅުމުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން.

 

 {{CODE}}

Leave a Reply