Forms

Forms

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުބައްތިތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ ފޯމް

މިފޯމަކީ ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުބައްތި ތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓުކުރުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމެއް. މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ މަގުބައްތިއެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަގުބައްތި

Read More
Forms

ގަސް އިންދާ ހެއްދުމަށް ނަންނޯޓް ކުރާ ފޯރމް

2023-2019 އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބޮޑު އިންސައްތައެއް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،

Read More