ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ޕްލޭ ސުކޫލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ޒަމާނީ ތަޢުލީމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމީރު އަމީން ސުކޫލްގެ ބިމާއި އިމާރަތްތައް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

(އިސްލާޙުކުރެވިފައި) IUL147-Iulaan-info-sheet

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް
ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2)- 21.06.2023
ސުވާލާއި ޖަވާބު – 06.06.2023