އިޢުލާން

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ – ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް އާންމުކުރެވޭ ލިސްޓު