ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރާއި ބޮޑުމުޙައްމަދުކަލޭފާނު ބަނދަރު، ދެމަސްމާރުކޭޓް، އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު އަދި ދަތުރުހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

IUL254-Iulaan-Info-sheet

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް
ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (19/11/2023)