ކަށުނަމާދު

ހދ. ފިނޭ، ފިނޮޅު، އުއްމިއްޔާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކަށުނަމާދު

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a Reply