One thought on “19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

Leave a Reply

Your email address will not be published.