މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *