ޚަބަރު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހަސަނާތު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުރުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަހާމާ ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއެވެ. ޖުމުލަ 08 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 12 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައެވެ.

Leave a Reply