ޚަބަރު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ވަޒީރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު، އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަތީފް، އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

Leave a Reply