ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު، އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު، އަދި މިތަންތަނާއި އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި އޮޑިދޯނިފަހަރާ އެހެނިހެން މުދަލާއި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އަންގާ އެންގުން

(IUL)266-A/266/2020/139

Download (PDF, 57KB)

319 thoughts on “ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު، އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު، އަދި މިތަންތަނާއި އިންވެގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި އޮޑިދޯނިފަހަރާ އެހެނިހެން މުދަލާއި ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ނައްތާލުމުގެ ކުރިން އަންގާ އެންގުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.