410 thoughts on “ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެއްލިގެން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލިޔުން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނައުން

Leave a Reply

Your email address will not be published.