307 thoughts on “ކުޅުދުއްފުށީ މަސްމާރުކޭޓްގައި މަސްކެނޑުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި އުޞޫލުން މަސް ގަނެވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *