ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މިއީ މި އިދާރާގެ  (IUL)266-A/266/2021/12 ނަންބަރު އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއް.

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ސުންގަޑި: 14 ފެބްރުއަރީ 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Download (PDF, 337KB)

Leave a Reply