އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ސުންގަޑި: 17 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

 

Council Assistant (Mosque) - 2 posts

Leave a Reply