އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1)

ސުންގަޑި: 12 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

Computer Technician post

Leave a Reply