ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

ސުންގަޑި: 31 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ
Assistant Council Executive

73 thoughts on “ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *