ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ލޯކަލް ބަނދަރު – މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ލޯކަލް ބަނދަރު – މުނިސިޕަލް ސާރވިސަސް)

ސުންގަޑި: 05 އޮކްޓޫބަރު 2021 14:00

ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ

އިޢުލާން ޕީ.ޑީ.އެފް ޑައުންލޯޑް

ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް 1 ޖެނުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ވަނީ ބަދަލުވެފައި. މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާ

A. Council Officer ( A. Harbour Officer)

 

Leave a Reply