18 thoughts on “އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *