ފޮޓޯ

ދުނިޔޭގެ ކުޅި، ފާ، އަދި ޗަސްބިން ފަދަ ތަންތަން ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ދިރާސާއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޓީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 12 އޭޕްރިލް 2019 ގައެވެ. މި ޓީމުގައި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބުދުﷲ ނަޝީރުއާއި ކެނެޑާ، އެމެރިކާ، ތައިލެންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ސައިންސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

[robo-gallery id=1119]

 

Leave a Reply