189 thoughts on “10 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު

Leave a Reply

Your email address will not be published.