ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯރމް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ

Read more