ބިމާއި ގޯތިގެދޮރާބެހޭ ފޯމްތައް

ބިމާއި ގޯތިގެދޮރާއިބެހޭ ފޯމްތައް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ : 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

ބިމާއި ގޯތި ގެދޮރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމް

Word

Pdf

ބިމާއި، ގޮވަތިގެދޮރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި، ފަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު

Word

Pdf

އިންފާރާއި އެކިއެކި އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ހުއްދައްށް އެދޭ ފޯމް

Word

Pdf

ދިރިއުޅުމަށްދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު

Word

Pdf

ގޯތި ބައިކޮށް އިންވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯމް

Word

Pdf

ގޯތިން، ނުވަތަ ގޯތީގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

Word

Pdf

Leave a Reply