ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 03 އެޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ފޯރުކޮށްދީ، ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

07-09-2023ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން2 07-09-2023 ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

(އިޞްލާޙުކުރެވިފައި) ޢިއުލާން (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި) މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2) ޑްރޯވިންގ ސެޓް ސުވާލާއި ޖަވާބު – 12.09.2023

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑަސްބިން ސަޕްލައިކޮށްދީ ޑަސްބިން-ކަވަރު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

“ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ” އަށް ރަށުތެރެ އަދި ސްޓޭޑިއަމް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް (ވާޝަން 2) ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 – 31.08.2023 ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2023 ގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މާޗަންޑައިސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 3 26/08/2023) ޓެންޓޭޓިވް ޑިޒައިންސް މޮކަޕް – ބޭސް އާއި އެކު ފްލެގް ބެނާ މޮކަޕް –

Read More